24.07.2024

7 години действа проектът „Заедно можем да продължим” в община Ген. Тошево

В община Генерал Тошево приключи проектът „Заедно можем да продължим” с главна цел предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. Проектът стартира през месец май 2016 г. и през септември, седем години по късно, той приключи официално.
За този голям период от време проектът предоставяше услуги в три вида направления: ”Здравна консултация за деца”, ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“. Целевите групи, попадащи в обхвата на проекта бяха деца от 0 до 7-годишна възраст и родители – бъдещи и с деца от 0 до 7-годишна възраст.
Услугата „Здравна консултация за деца“ предложи редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебета и деца до 7 години и имаше за цел: редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, които нямат личен лекар или чиито личен лекар не е педиатър; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност– посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.
За тази цел беше нает екип от специалисти – педиатър и медицинска сестра, подпомагани от медиатор, които осъществяваха услугата. За целия период на реализация на проекта бяха извършени 4291 прегледи на деца от 0 до 7-годишна възраст; проведени бях 3147 консултации и 900 лекции на здравна тематика на родители; осъществиха се 207 посещения на терен и бяха подпомогнати 820 родители.
Услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” повиши знанията и уменията на бъдещите родители относно особеностите на раждането, нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на детето по стандартите за ранно детско развитие.
По тази услуга бяха предоставени индивидуални и групови консултации, изнесени бяха здравни беседи и беше оказвана психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители от уязвими групи – уязвими етнически групи, в частност представители на ромския етнос; получатели на социални помощи; безработни; родители с три и повече деца; самотни родители; родители за първи път; родители в рискова възраст, с ниско ниво на образование, в риск да изоставят децата си поради лоши битови и жизнени условия.
За периода на реализация на проектните дейности се проведоха общо 3900 посещения на терен от специалистите и медиаторите; 652 групови консултации; 3300 индивидуални консултации; 987 консултации на родители; бяха подкрепени общо 645 семейства.
Услугата ”Допълнителна подготовка за равен старт в училище” спомогна да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Летните групи ежегодно предоставяха полудневни дейности, от 8: до 13 часа, за подобряване на предучилищната подготовка като: преодоляване на затруднения в изучаването на български език, осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища, игри в съответствие с предпочитанията на децата, организиране и провеждане на състезания, викторини и други в края на летните училища. През целия период в тази услуга бяха обхванати общо 173 деца и толкова родители. ДТ

Print Friendly, PDF & Email