23.07.2024

6250 безработни от страната ще бъдат включени в обучения

Large group of unrecognizable business people waiting for a job interview. Focus is on man with blue clipboard.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2023 г., съобщават оттам Проектите ще осигурят възможност на 6 246 безработни лица от цялата страна да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 35% от тях ще бъдат включени в заетост след това.
Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или лица, придобили статут на временна закрила. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.
Допълнителна информация за реализацията на обученията може да се получи на място в дирекции „Бюро по труда“. ДТ

Print Friendly, PDF & Email