20.06.2024

60 лица в нужда получават топъл обяд в община Крушари

От началото на година в община Крушари. се предоставя топъл обяд на 60 лица по проект „Топъл обяд в Община Крушари“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Дейностите по проекта ще продължат до 30 септември 2025 г. Безвъзмездната финансова помощ за целия период е в размер на 165 254.40 лева с ДДС.
Целта на проекта е да се намали броя на лицата, живеещи в бедност чрез осигуряване на топъл обяд на лица, живеещи в най-висок риск. Специфичните цели са свързани с ежедневните доставки в работни дни на топъл обяд за уязвими групи граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Проектът надгражда реализираните до момента мерки на национално и общинско ниво свързани с грижата за най-уязвимите представители на местната общност. През периода на предоставяне на услугата ще се реализират и съпътстващи мерки, които се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
Допустими целеви групи по проекта са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 Всеки работен ден  одобрените представители на целевите групи получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. В периода на реализиране на дейностите по проекта храната се доставя до домовете на потребителите. ДТ

Print Friendly, PDF & Email