20.06.2024

57 декара пролетно залесяване е извършено в ДГС-Нови пазар

57 декара пролетно залесяване е извършено в ДГС-Нови пазар към момента, съобщиха от пресцентъра на СИДП. Новите насаждения са създадени със средства по проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“
В стопанството в Нови пазар е направено и почистване на 50 декара площи, както и тяхната почвоподготовка за залесяване. Всички дейности са със собствена техника и работници. 48 декара с нови култури са създадени и на територията на ДГС-Омуртаг.
В проекта, по който работи СИДП, е предвидено и извеждането на отгледни сечи без материален добив, като към момента са изведени на 686 декара в ДГС-Суворово, на 374 декара в ДГС-Смядово и на 40 декара в ДЛС-Черни Лом. Подпомогнато е и естественото възобновяване на 60 декара в ДГС-Цонево.
Проектът предвижда залесяване на 1 159 дка държавни горски територии, като част от тях са в рамките на защитени територии от Натура 2000 сред които Камчийска, Котленска и Еменска планина, Провадийско-Роякско и Шуменско плато, Суха река и др.

Print Friendly, PDF & Email