27.05.2024

319 900 души живеят във Варна, населението на областта намалява през 2022 г.

Към 31 декември 2022 г. населението на област Варна е 430 847 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 280 хил. души) и Пловдив (632 хил. души), и преди област Бургас (379 хил. души).
В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 356 души, или с 0.1%.
Мъжете са 207 158 (48.1%), а жените–223 689 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 92 038, или 21.4% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8%, а на мъжете–17.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях. Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 63 999, или 14.9% от общия брой на населението в област Варна.
Спрямо 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост2 в област Варна е 56.8%. Коефициентът в градовете е 54.7%, а в селата–68.9%. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2022 г. достига 43.7 години.
Средната възраст на населението в градовете е 43.2 години, а в селата–46.3 години. Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени3 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месец за мъжете. Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2022 г. е 259 803 души, или 60.3% от населението в областта, като мъжете са 134 164 души, а жените–125 639 души.
Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 102 582 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст–68 462 души, или 15.9% от населението на областта.
Териториално разпределение на населението към 31.12.2022 г. в градовете на област Варна живеят 362 876 или 84.2%, а в селата–67 971, или 15.8% от населението на областта. Към края на 2022 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148–села.
Към края на годината няма населени места без население.
В 14, или в 8.8% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително. В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини.
Най-малка по население е община Бяла, в която живеят 3 113 души, или 0.7% от населението на областта, а най-голяма е община Варна–319 900 души (74.2%)

Print Friendly, PDF & Email