28.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

25 процента от населението в Добричка област живее под линията на бедност

През 2019 г. линията на бедност в област Добрич e 417.9 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 43 100 лица, или 25.1% от населението на областта, по данни на отдел „Статистически изследвания“-Добрич.
В страната линията на бедност през 2019 г. e 413.1 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били над 1,5 млн. лица, или 22.6% от населението на страната.
В сравнение с предходната година в област Добрич размерът на линията на бедност нараства с 27.6%, а относителният дял на бедното население нараства с 6.7 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че, ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 25.1 до 33.0%, или със 7.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 43.6%, или с 18.5 процентни пункта, а за страната нараства до 42.2%, или с 19.6 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (47.3% за 2019 г.).  Делът на бедните сред заетите лица е 8.9%.
Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с основно, начално и без образование – 40.5%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително четири пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 0.8%.
Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.
През 2019 г. 19.5% от населението на областта живее в материални лишения, докато за страната те са 19.9%.
Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2019 г. 32.5% от населението на област Добрич, или 56.5 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.
Стойността на показателя нараства със 7.7 процентни пункта спрямо 2018 г., повече при мъжете – с 9.8 процентни пункта, в сравнение с жените – с 5.6 процентни пункта.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email