18.07.2024

23-ма души изготвят проект за изменение на Общия устройствен план на  Варна

Комисията по архитектура и градоустройство избра членове на работната група, която да изготви проект на задание за пълно или частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на  Варна. В състава й ще участват общо 23 души – девет общински съветници, двама заместник-кметове, четирима представители на администрацията и по двама представители на четири браншови организации.

В работата на комисията ще се включат общинските съветници Иво Балчев, Стоян Петков, Мартин Димов, Мартин Димитров, Павел Раличков, Николай Костадинов, Христо Атанасов, Мартин Златев и Генадий Атанасов. Към тях ще се присъединят зам.-кметовете Диан Иванов и Пламен Китипов, главният архитект, директорът на Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, както и началниците на отдели „Кадастър и регулация“ и „Недвижимо културно наследство“. Гласувано бе в комисията да участват също ръководителите и по един представител на камарите на архитектите, на инженерите, на строителите и на Съюза на архитектите. Всички те ще бъдат ангажирани да изготвят задание, което ще послужи за изменение на ОУП.

На днешното заседание на ПК „Архитектура и градоустройство“ членовете одобриха също Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имоти в местността Малък пясък в землището на район „Владислав Варненчик“.

Print Friendly, PDF & Email