05.12.2023

1,49 млн лв получи община Каварна за възстановяването на проводимостта на дерето на река Каварненска

Община Каварна е одобрена с Постановление № 222/09.11.2023 г. на Министерския съвет за предоставяне на целеви средства за нов ключов и важен инфраструктурен проект – възстановяване проводимостта на дере на река Каварненска, град Каварна, съобщават от кметството.
Каварненската река, наричана от местната общност дере, поради стръмните й участьци и високи брегове е в границите на подробния устройствен план на гр. Каварна и е позиционирана от централната градска част до вливането и в морето. Дерето е с целогодишен отток, който се повишава при интензивни дъждове и снеготопене. Проводимостта на речното корито е намалена от битови и строителни отпадъци, включително и в речното легло. При водостоците и мостовете над реката има подприщване от дървета-израснали или паднали в отворите на съоръженията, наблюдава се и затлачване с наноси и отпадъци. Поради намалената водопропускливост на „Каварненската река“-дере при високи води (от снеготопене, проливни дъждове и вливащи се други води, вкл. заустени нерегламентирано) се заливат прилежащите територии и се нанасят щети на сградите и пътната инфраструктура на ул. „Гларус“ и ул. „Черноморска” (част от общинския път DOB 1163). Цялото дере е в обхвата на регулацията на град Каварна, което предполага въздействие на евентуална приливна вълна от централна градска част до морска зона на града. Основните дейности, предвидени по проект, са почистване от растителност, облагородяване по протежението на дерето и облицовка на леглото на реката в ниската му част.
Заключението на изготвената техническа експертиза, съгласно приложение 3 към чл. 21, ал. 2, т. 3 и чл. 22, т.1 и т.2 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е, че техническото състоянието на съоръжението е неизправно относно нормална й безопасна експлоатация и са дадени предписания в насока за провеждане на мероприятия за повишаване на проводимостта по трасето на реката. Провеждането на води при висока вълна протича с риск от заливане на прилежащите имоти и нанасяне на щети на лични стопанства, обществени терени и инфраструктура.
Община Каварна многократно в продължение на последните 4 години е отправяла до МРРБ и МФ искания и е търсила съдействие от Междуведомствената комисия за осигуряване на финансиране, като с Постановление № 222/09.11.2023 г. най-после това се случи.
Отпуснатите средства са целеви трансфер по бюджета на общината и са в размер на 1 496 583,00 лв., като останалите средства в размер на 925 000,00 лв. ще бъдат осигурени от капиталовата програма на общината.
Община Каварна през последните няколко години се стреми да реализира инвестиционната си политика за облагородяване на средата чрез взаимодопълващи се проекти, които да допринасят за завършеност на обществените пространства по начин, по който да се избягват инвестициите „на парче“, които често са нецелесъобразни и безсмислени. В тази връзка новият проект за възстановяване проводимостта на дере на река Каварненска се явява допълващ проект в контекста на една мащабна градоустройствена инициатива, която логически и инфраструктурно обхваща и рехабилитацията и реконструкцията на улиците „Гларус“, „Черноморска“, „Христо Ботев“, „Любен Каравелов“ и „Георги Кирков“, като по този начин ще се постигне цялостна обновена визия на централната градска част от Автогарата до Морската зона на града.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email