04.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

1359 лв. е средната заплата в Добрич, при средна за страната 1743 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2022 г. намаляват с 1.2 хил. или с 3.2% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 37.8 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. броят на наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3% (до 10.8 хил.), а в частния сектор намалят с 5.2% (до 27.0 хиляди).
В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 3.5%, или с 1.3 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 5.2%., а в частния сектор – с 2.8%.
Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2022 г. е 1 371 лв., за август –
1 313 лв. и за септември – 1 393 лева.
През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта e 1 359 лв.
при 1 743 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 565 лв., а в частния –
1 283 лева.
През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 14.7% в сравнение със същия период на 2021 година.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 4 405 лв.;
• „Финансови и застрахователниъ дейности“ – 2 049 лв.;
• „Държавно управление” – 1 893 лв.;
• „Образование” – 1 716 лв..
• „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 711 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Административни и спомагателни дейности” – 883 лв.;
• „Операции с недвижими имоти“ – 967 лв.;
• „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 973 лв.;
• „Строителство“ – 988 лв.;
• „Транспорт, складиране и пощи” – 1 003 лева.

Print Friendly, PDF & Email