19.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Фирмите в Добричко правят по-малко инвестиции

Male hand with rough skin in old and worn jeans jacket holding few old and used bulgarian currency paper - paying debt concept, poverty symbol.

С 11.9%. през 2019 г. намаляват разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич в сравнение с предходната година Те са 309.8 млн. лв. – съобщават от отдел „Статистически изследвания“-Добрич.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в секторите – селско, горско и рибно стопанство – 120.9 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 91.2 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 68.4% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 15.0 млн. лв. и са с 14.0% повече в сравнение с 2018 г.
През 2019 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Отчетено е намаление на направените разходи за машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.3 пункта и за транспортни средства – с 1.2 пункта, както и вложените средства за закупуване земя с 1.1 пункт, като тези разходи формират съответно 35.0, 8.5 и 5.6% от общия обем на инвестициите в ДМА. Същевременно нарастват инвестициите за закупуване на сгради, строителни съоръжения и конструкции с 2.5 пункта, които формират 35.1% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email