18.06.2024

Финансират се проекти на работодатели за заетост на хора в неравностойно положение

До 22 февруари 2024 г. Управляващият орган на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. (ПРЧР 2021-2027) приема проектни предложения по процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“. Тя с бюджет от 100 млн. лв. за осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.
По процедурата могат да кандидатстват работодатели за наемане на лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа за период до 12 месеца, и на лица с трайни увреждания – до 24 месеца. След приключване на проекта, работодателите трябва да запазят заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на осигурената заетост по проекта. За хората с трайни увреждания този период не може да бъде по-малко от 3 месеца.
По проектите е допустимо подкрепа от ментор на новонаетите лица за период до 6 месеца. За назначените лица, работещи в населено място, различно от местоживеенето се осигуряват разходите за транспорт. Работодателите могат да адаптират работно място за новонаетите лица с трайни увреждания, като предвидят текущ или основен ремонт на помещението, оборудване и обзавеждане. При условия на надомна работа са допустими разходи за оборудване и обзавеждане на новото работно място.
Недопустими кандидати са работодателите от секторите за първично производство на селскостопански продукти, на рибарството и аквакултурите, и бюджетните организации.
Безвъзмездната финансова помощ е от 40 000 лв. до 391 166 лв., като не се изисква съфинансиране от кандидатите. Разходите за възнаграждения на наетите лица ще се възстановяват под формата на стандартна таблица за единица разход по икономически дейности.
Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020, единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“. Експертите от Областния информационен център-Добрич, са на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg, страницата на центъра във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch и на Viber канала: https://bit.ly/3VWQbUQ.

Print Friendly, PDF & Email