22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Учредява се общинско търговско дружество „Индустриален парк Добрич“

Това предложение на кмета Йордан Йорданов ще обсъжда Общинският съвет на извънредно заседание в четвъртък
Общинският съвет на Добрич да вземе решение на извънредното си заседание на 9 февруари за учредяване на общинско търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД и увеличение на капитала чрез непарична вноска предлага в докладна записка кметът Йордан Йорданов. Според проекта за решение в докладната записка, е предвидено дружеството да бъде с едноличен собственик на капитала община град Добрич и с капитал 100 000 лева. Капиталът е за сметка на резерва по бюджета и ще се внесе от община град Добрич по открита набирателна сметка.
„Съгласно Чл. 9. (1) от Закона за индустриалните паркове, когато собственик на индустриалния парк е държавата или общината, оператор може да бъде публично предприятие – търговско дружество, едноличен собственик на капитала, на което е държавата или общината. За Община град Добрич възниква законова необходимост да предприеме действия по регистрация на общинско търговско дружество, което да бъде вписано в регистъра на индустриалните паркове като оператор на „Индустриален парк Добрич“.За да бъдат реализирани целите и след регистрацията на дружеството в Търговския регистър, община град Добрич следва да извърши и непарична вноска в дружеството чрез увеличение на капитала му, като неин предмет ще бъде терена на бившето военно поделение в град Добрич с площ 343 814 кв. м. Увеличаването на капитала на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД гр.Добрич, ще се осъществи на основание чл. 148, ал.1, т.2 от Търговския закон чрез записване на нови дялове и внасяне на непарична (апортна) вноска от община град Добрич на недвижими имоти, нейна собственост, съгласно Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на „Индустриален парк Добрич“, приет с Решение 36-19 от 28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич”, посочва в докладната кметът.
Предметът  на дейност на дружеството е „Създаване, управление и развитие на индустриални зони и паркове, развитие и управление на недвижими имоти, строителство, придобиване, отдаване под наем или продажба на дълготрайни материални активи, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти на инвеститори за изграждане на търговски и промишлени предприятия; общо управление на индустриалните зони и паркове с цел печалба; консултантска, комисионна, спедиционна, рекламна, транспортна, маркетингова дейност; представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид в страната и в чужбина, стоков контрол и складова дейност; изработване и/или управление на проекти финансирани от национални и/или европейски източници, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.
За временен управител на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД, до провеждането на конкурс е предложен Емил Петров. Той ще има за задача да извърши действията по вписване на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
В мотивите на докладната е посочено, че община Добрич стартира инициатива за проучване на процедурата за регистрация на терена на бившите казарми / през 2005 г. държавата прехвърли правото на собственост на терен бивше военно поделение в град Добрич с площ 424 248 кв. м. на община град Добрич/, като „Индустриален парк Добрич“. Целта на Общината е да изгради зоната като работещ и привлекателен  индустриален парк, който да отговори на законовите изисквания, нуждите и потребностите на потенциални инвеститори. Съществува възможност за финансиране на довеждаща инфраструктура по Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) за изпълнение на Национален план за възстановяване и устойчивост. За финансиране за изграждане на инфраструктура вътре в парка има възможност да се кандидатства и по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която все още не е стартирала. ДТ

Print Friendly, PDF & Email