09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Училищата се проверяват за здравни изисквания и качество на храната

В края всяка учебна година органите на държавния здравен контрол извършват оценка на състоянието на материалната база на училищата и при необходимост дават предписания – съобщават от Министерството на здравеопазването. В края на м. август и началото на м. септември се извършва проверка по изпълнението на предписаните мероприятия. Данните от 28-те регионални здравни инспекции (РЗИ) показват, че за периода май – юни 2022 г. органите на държавния здравен контрол са извършили около 2800 проверки. В резултат от извършения контрол на част от учебните заведения са издадени предписания за привеждане на материалната база в съответствие със заложените в нормативната уредба здравни изисквания. Резултатите показват, че по-големият брой (около 96%) от учебните заведения започват настоящата учебна година с отговаряща на нормативните изисквания материална база. В останалия процент продължават да се извършват довършителни ремонтни дейности.
В областите Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Перник, Хасково, Габрово, Стара Загора в някои учебни заведения ремонтните дейности ще продължат и след началото на учебната година. С цел опазване здравето на учениците съответните РЗИ са издали допълнителни предписания до директорите на учебните заведения за създаване на необходимата организация ремонтните дейности да се извършват в извън учебно време.
Най-често предписваните от РЗИ мероприятия касаят ремонти на покривни конструкции, санитарни възли, подмяна на дограма, отоплителни инсталации, осветителни тела и ремонтни дейности във физкултурни салони и др.
Регионалните поделеия на Бъларската агенция по безопасност на храните също извършват проверки в учебните заведения и столове, като се проверява качеството на храната, годността на суровините за нея и др.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email