24.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

С 858 000 лева за текущ ремонт на уличната мрежа актуализират бюджета на община Добрич

Поради възникнала необходимост за текущ ремонт на уличната мрежа са необходими допълнително средства в размер на 858 000 лева. Средствата са осигурени от отпаднали за изпълнение обекти от Програмата за капиталови разходи и преразпределение на средствата по ПМС 326/2021 г. се посочва в предложението за актуализация на бюджета на община град Добрич, внесено от кмета Йордан Йорданов на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 октомври.
Поради завишените цени на електроенергията и природния газ и заложените нива на издръжка от 2021 г., възникна необходимост от допълнителни средства за издръжка в дейност „Общинска администрация“ в размер на 85 000 лева.Във връзка отново с повишението на цените на хранителните продукти и горивата възникна необходимост от увеличение на предвидената издръжка на услугата „Детска млечна кухня”, предвид нейното голямо социално значение.Необходими са допълнително средства в размер на 80 000 лева.
С Постановление № 326 от 12.10.2021 г. на Министерския съвет за общината са одобрени допълнителни трансфери за целеви разходи за изплащане на разходи за изпълнение на мерки във връзка с Covid -19 в размер на 1 259 550 лева. Темогат да се разходват през 2022 г. след решение на Общинския съвет , за същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г. Предвид предвидената законова промяна в целевия характер на средствата, както и невъзможността за извършване на ремонт на сграда във връзка с разкриване на филиал на медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна, кметът предлага преразпределение на остатъка от средствата в дейност „Други дейности по здравеопазването“ в размер на 577 261 лева,.
По искане на гражданите и обективна потребност от разкриване на Клуб на пенсионера в ж.к. „Дружба“ е необходимо да се предвидят средства за текущ ремонт на помещение в бившето училище „Дора Габе“, където ще бъде разкрит новия клуб. Необходимите средства са в размер на 10 000 лева. Във връзка с непредвидени разходи, като застраховка на придобитата през т.г. катафалка и ремонт на багер „Кейс” за нуждите на общинското предприятие „Обреден дом“, е необходимо да се завишат средствата за издръжка в размер на 20 000 лева. Поради възникнала необходимост от закупуване на автомобил за нуждите на общинското предприятие „Център за защита на природата и животните“ са необходими средства в размер на 25 000 лева, като се преразпределят обекти в Програмата за капиталови разходи.
Във връзка с необходимост от осигуряване на средства за извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на енергиен сертификат на сградите на детските градини „Звездица“ и „Зорница“ са необходими средства в размер общо на 22 272 лева.
Средствата за актуализирането на приходната част на бюджета са вследствие на получените трансфери, преизпълнение на собствените приходи, неусвоени към 31 декември 2021 г. трансфери.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email