29.11.2023

С 12 399 360 лв. разполага общинат Шабла тази година по бюджетната си сметка

Приходната част на бюджета се формира от общински приходи, средства от републиканския бюджет и заемни средства. От общинските приходи, най-много средства се планират да постъпят в общинската хазна от имуществени данъци 1 054 000 лв. и от общински такси и наеми 2 447 098 .лв. Приходите, получавани от държавата, възлизат общо на 6 037 545 лв., като 4 454 045 лв. са обща допълваща субсидия, 955 000 лв. капиталова, 534 800 обща изравнителна субсидия и 93 700 лв. трансфер за местни дейности.
Общо разходите за делегираните от държавата дейности ще бъдат 4 790 120 лв., за местните дейности 6 909 801 лв., а за дофинансиране на държавните дейности се заделят 699 439 лв. Разгледано в проценти – 45,8% от средствата са за работни заплати и осигуровки на персонала във всички структурни звена към общината, 23 % разходи за издръжка и текущи ремонти на публичната инфраструктура и 26,5 % за капиталови разходи. Най много средства отиват за функция „Жилищно строителство и БКС“ –4 600 180 лв., следвана от функция „Образование“ –2 786 114 лв. и функция „Общи държавни служби“ –2 116 326 лв.
В капиталовата програма са заложени 6 620 740 лв., като средствата в нея постъпват от държавни трансфери –3 069 969 лв., собствени приходи –238 136 лв. и европейски средства –3 312 635 лв.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email