19.06.2024

С еврофинансиране реконструират хидромелиоративна инфраструктура в община Каварна

През декември 2023 г. започна изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция на изравнител ПС ”Велково 82”, землище село Селце, община Каварна, област Добрич, „Напоителни системи” ЕАД – клон „Черно море”. Безвъзмездната финансова помощ е 1 143 586 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по процедура Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“. Планираните проектни дейности трябва да приключат до октомври 2025 г.
Целта на проекта е подобряване хидротехническите характеристики чрез реконструкция и модернизация на изравнител помпена станция ”Велково 82”, който в резултат на дългогодишната експлоатация е в лошо техническо състояние. Предвидено е укрепване на разделителната стена между двата басейна, изпълнение на нова връзка между тях и смукателна шахта на ПС ”Велково 82”. Също така е планирано инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, вкл. свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.
Проектът е един от 24-те одобрени проекта на „Напоителна системи“ ЕАД за ефективно използване на водните ресурси чрез въвеждане на нови и съвременни технологии. Общата стойност на одобрените проектни предложения е над 112,3 млн. лв., като 75% от тях се съфинансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% от националния бюджет.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email