30.05.2024

С европари ще облагородяват крайбрежната зона в град Каварна

Община Каварна сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” по стратегия за водено от местната обкност развитие на Местната инициативно рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект „Облагородяване на крайбрежна зона в гр. Каварна“ е в размер на 366 165,31 лева без ДДС, от които 311 240,51 лева от Европейския фонд за морско дело и рибарство и  54 924,80 лева от държавния бюджет на Република България, като безвъзмездната финансова помощ е 100% . 
Проектът включва следните дейности – извършване на строителни и монтажни работи за облагородяване на крайбрежна зона в град Каварна, включваща архитектурното оформление на пешеходната зона, с подходящи настилки и благоустрояването й с кътове за отдих и елементи на парковия дизайн – пейки, парапети, кошчета за смет, рекламно-информационни табели, както й изграждане на достъпна среда за хора с увреждания,  упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството. 
В резултат изпълнението на проекта ще бъде облагородена крайбрежната зона в град Каварна. С реализирането на проекта ще бъде подобрен достъпът до обекти, свързани с дейността на рибари и производство на аквакултури, до обекти свързани с културния живот и осигуряване на бърза и удобна пътна и пешеходна връзка между Буна 2 и Буна 3 в морската зона на Каварна.
Резултатът от изпълнението на дейността ще допринесе за осъществяването на общата цел на проекта, а именно социалното благополучие и икономическо развитие в територията на рибарската област, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.
Срокът за изпълнение е три месеца – от 14 септември до 30 ноември т.г.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email