19.06.2024

Уважаеми съграждани,
Община град Добрич Ви уведомява, че:

 1. От 15 януари 2024 г. започва плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г.
  1. На 31 януари 2024 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2024 г. :
   • са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2024 г.
   • могат да платят първа вноска за патентен данък за 2024 г.;
   • имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2024 г. с 5 на сто отстъпка.
 2. На 31 януари 2024 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават данъчни декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2023 г.
  4 До 1 април 2024 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2024г.
 3. До 1 юли 2024 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2024г.
 4. До 1 юли 2024 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2024 г.
  7. На предплатилите до 30 април 2024 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2024 година се прави отстъпка 5 на сто.
  Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:
  • В брой или с ПОС на касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • в брой на касите на Easy Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на Fast Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
  • във всички клонове и офиси в зоните за самообслужване на Юробанк България АД / Пощенска банка и чрез онлайн банкиране за клиенти на Пощенска банка
  • по електронен път – чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg -> вход в „Моето пространство“ ->раздел „Задължения“-> услуга „Задължения за местни данъци и такси“
  • през интернет – за регистрирани клиенти в ePay.bg
  • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
  IBAN сметка – BG78UNCR70008425376568
  „УниКредит Булбанк“ АД – Добрич
  Банков код – UNCRBGSF
  код за вид плащане – патентен данък – 44 14 00
  код за вид плащане – такса за притежаване на куче – 44 80 13
  код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти – 44 21 00
  код за вид плащане – такса за битови отпадъци – 44 24 00
  код за вид плащане – данък върху превозните средства – 44 23 00
  код за вид плащане – данък при придобиване на имущество – 44 25 00
  код за вид плащане – туристически данък – 44 28 00
  Справки за задълженията за 2024 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.
  Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица. Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Print Friendly, PDF & Email