27.02.2024

Студенти от ТУ Варна посетиха Учебния център на ЕНЕРГО-ПРО, подстанция и високоволтова лаборатория на ЕРП Север

В началото на този месец студенти от Технически университет – Варна посетиха „Учебен център Варна“, „Високоволтовата лаборатория” и под-станция „Юг“ на ЕРП Север. Целта на посещението беше бъдещите ин-женери да разгледат оборудването за високо напрежение в реалната екс-плоатационна среда на подстанцията, както и да се запознаят с част от изпитвателната дейност на лабораторията. По учебен план студентите в специалностите „Електротехника и електротехнологии“ и „Възобновяе-ми енергийни източници” изучават дисциплини свързани с електричес-ките машини, апарати и трансформатори за ниско и високо напрежение. Практическото мероприятие по естествен начин въведе обучаващите се в отговорностите на енергетиците, ангажирани в лабораторните изпитва-ния и обслужването на разгледаните съоръженията.
В учебното посещение взеха участие инструктор в Учебен център, спе-циалисти високоволтова лаборатория и отговорник подстанции. Предс-тавител на дирекция Човешки ресурси представи дейността на компани-ята, както и начините за професионална реализация в дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО чрез вътрешни програми за стажан-ти/стипендианти и постоянни позиции.

Print Friendly, PDF & Email