24.06.2024

Студенти и преподаватели от 5 страни обменят опит в творческите индустрии

Интензивна обучителна програма „Управление и предприемачество в културните и творческите индустрии“ се провежда от 24 до 28 април във Висше училището по мениджмънт – Варна. В нея вземат участие 15 студенти и 7 преподаватели от 5 страни – България, Гърция, Португалия, Сърбия и Румъния. Във фокуса на това интердисциплинарно обучение са спецификите на културните и творческите индустрии, а обучаваните младежи ще придобият знания и умения за стартиране на собствен бизнес и ефективно управление на творческо предприятие. Преподаваните теми ще представят основни концепции относно изкуствата и креативността, иновациите, създаването и финансирането на бизнес, както и спецификите при създаването на партньорства, управлението на екипи и промени. Практическите занимания пък включват упражнения, насочени към отключване на креативността и мотивацията, дискутиране на казуси и решаване на проблеми от реалната бизнес практика. Обучаемите ще посетят местни културни институции и ще бъдат предизвикани да съставят собствена концепция за работещо предприятие.
Това обучение цели да приложи на практика и да провери ефективността на продуктите, разработени в контекста на проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“, който е подкрепен от програма „Еразъм +». Бяха разработени 4 курса с продължителност от 30 часа, състоящи се от учебна програма и обучителни материали. Те могат да бъдат интегрирани в обучения от областта на бизнес и икономическите науки или в такива за изкуствата и хуманитарните науки, като са адаптирани за нуждите съответно на студенти и практици. Темите на курсовете са разработени от международен екип от експерти и изследователи в съответните области, което съдейства за тяхната ефективност. Учебните програми и обучителните материали към тях са публикувани в електронна платформа със свободен достъп, което осигурява възможност на всички заинтересовани страни – висши училища и образователни институции – да ги приложат в своята практика.
Освен това, проект FENICE предлага модел за сътрудничество между основните заинтересовани страни бизнеса и институциите от висшето образование за насърчаване създаването на предприятия в културните и творческите индустрии чрез инкубиране, старт-ъп и предприемачество. Моделът описва работещи алтернативи за партньорство, приложими както за частни, така и за публични висши училища. ДТ

Print Friendly, PDF & Email