19.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Строителството на пречиствателната станция за питейни води в гр. Шумен върви по график

В най-напреднал стадий е подобект “Заустващ колектор“
Строителството на пречиствателната станция за питейни води на гр. Шумен върви ритмично съгласно договорения график, като се изпълняват успоредно всички подобекти. Най-напреднало е изграждането на подобект „Заустващ колектор на технологични отпадъчни води (ТОВ) с дължина 945 м, строително-монтажните работи на който са изпълнени в обем над 90%, съобщиха от ВиК .
Предвидено е заустващият колектор да приема и отвежда пречистени технологични отпадъчни води, дъждовни води от площадката на пречиствателната станция, прелели в аварийна ситуация сурови или пречистени води. Общото водно количество, за което е оразмерено съоръжението, е 830 литра в секунда. Заустването ще се осъществява в Шуменското езеро, което е разположено на 500 м източно от площадката на пречиствателната станция. Съгласно нормативните документи, водните количества, които ще бъдат зауствани в Шуменското езеро, следва да отговарят на екологичните стандарти.
Изпълнява се последният етап на стоманобетоновата конструкция на Сграда отводняване и Реагентно стопанство на технологичните отпадъчни води.
Приключиха изкопните дейности на най-големите и специфични като конструкция и технология подобекти – Сграда решетки и сита и Филтърен корпус.
Напредва строителството на сграда хлораторно, в която ще се извършва обеззаразяването на филтрираната вода. Предстоящо е изпълнението на покривната конструкция.
На етап плоча на кота + 3,15 е Административната сграда, където ще се помещават и лабораториите за контрол на качеството на водата (микробиологична лаборатория и физикохимичната лаборатория със съответните функционално необходими помещения).
Изпълнена е плоча на кота – 3,95 на Контактния резервоар, в който ще се осъществава 30-минутен контакт на водата с хлорния реагент за обеззаразяване на филтрираната вода, съгласно нормативните изисквания, и помпена станция.
„В и К – Шумен“ ООД изгражда Пречиствателната станция за питейни води на град Шумен, на стойност близо 21 милиона лева, с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България. Проектът стартира с откриването на строителната площадка на 7.11.2020 г. и неговото реализиране ще подобри качеството на водоснабдяването на града.

Print Friendly, PDF & Email