04.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Срокът за подаване на предложения за носители на Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката по повод 1 ноември – Ден на народните будители, е 20 септември т.г.

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката се връчват всяка година и имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката. Правилникът за присъждане на Годишните награди „Добрич“ е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и е на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 и ал. 2, т.7 от ЗЗРК.
Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община Добрич.
На основание чл. 9 (1) от Правилника имате възможност до 20 септември 2022 година да представите писмено Вашите мотивирани предложения до кмета на Община град Добрич за носители на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката.
Наградите ще се присъждат за постижения през периода от 1 септември 2021 г. – 1 септември 2022 г.
Можете да направите и предложение за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите.
Предложенията се подават лично в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОБРИЧ”
В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА

I.Цел
         Годишните награди в областта на културата и науката „Добрич” /наградите/ имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.
II.   Общи положения
 Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и реда за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката в Община град Добрич.
Чл. 2. Наградите се присъждат по реда и съгласно процедурата, предвидена в този правилник и в съответствие със следните принципи:
1.публичност, прозрачност и обективност;
2.честна конкуренция;
3.справедливост и равнопоставеност на всички кандидати.
Чл. 3. Наградите се учредяват и присъждат от Община град Добрич.
Чл. 4. Наградите са една колективна, една индивидуална награда и една награда за млад творец или учен /до 35 години/. Същите нямат конкурсен характер.
Чл. 5. Наградите са неделими и се присъждат приживе.
Чл. 6. Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич. Те  включват:
1.Диплом.
2. Парична сума в размер на: 1500 лв. за колективната награда; 1000 лв. за индивидуалната награда и 1000 лв. – награда за млад творец или учен.
Чл. 7. Наградите се присъждат за постижения през периода от 1 септември на предходната година до 1 септември на годината на присъждане.
Чл. 8. Средствата за наградите се осигуряват от спомоществователи и бюджета на Община град Добрич.
III. Процедура по присъждане на наградите
Чл. 9. Редът за присъждане на наградите е следният:
(1) Предложенията за наградите се правят от културни, образователни и научни институти и организации, творчески звена, съюзи и синдикати, неправителствени организации и граждани в писмен вид с мотивировка до кмета на Община град Добрич в срок до 20 септември на всяка календарна година. Заедно с тях в писмен вид се подават и предложения за членове на комисията по оценяване и присъждане на наградите.
(2)  Не се приемат самопредложения за номинации.
(3) Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение съответно за колективна, за индивидуална награда и за награда за млад творец или учен.
(4) След изтичане на срока по чл. 9, ал. 1, Кметът на Община град Добрич публикува постъпилите предложения на официалната интернет страница на Общината и в местните средства за масово осведомяване за изразяване на обществена позиция.
(5) В публикацията се посочват също така срокът и начинът за изразяване на обществената позиция.
(6) Предложенията за годишните награди се разглеждат и оценяват от комисия в състав от минимум пет члена, включително председател и секретар. Председател на комисията е заместник-кметът в ресор „Хуманитарни дейности“.
(7) Поименният персонален състав на комисията се определя със Заповед на Кмета на Община град Добрич, въз основа на постъпилите предложения по чл. 9, ал. 1 от Правилника.
(8) Не може да бъде член на комисията лице, което е номинирано или е част от номиниран колектив и по някакъв начин е заинтересовано от избора на комисията.
(9) Комисията оценява и класира направените предложения, като взема под внимание постъпилите мнения и становищата на гражданите и юридическите лица. Същата взема решение след провеждане на тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство (50% плюс 1 от общия брой на членовете си). Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито.
(10) Комисията изготвя писмен протокол за решенията си.
(11) По преценка на комисията награди могат и да не се присъждат.
(12) Комисията може да присъжда допълнително грамоти за принос в науката и в духовното развитие на град Добрич по своя преценка.
IV. Заключителни разпоредби
            § 1. Този Правилник е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

Print Friendly, PDF & Email