29.11.2023

Средният размер на едно домакинство в област Добрич намалява от 2.8 лица през 2001 г. на 2.3 лица през 2021 година

Броят на едночленните домакинства от 19 654 през 2011 г. нараства на 22 140 през 2021 г
За тенденциите в домакинствата в област Добрич през десетгодишния период между последните две преброявания – данните са от отдел „Статистически изследвания-Добрич”
Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата в страната. Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим.
Към 7.09.2021 г. населението в област Добрич живее в 65 230 домакинства – обикновени и колективни. Близо три четвърти (72.0%) от всички домакинства живеят в градовете.
Обикновените домакинства присъстват в програмата на всички преброявания след Освобождението и могат да бъдат проследени в динамика между преброяванията.
Обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.
Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други.
1.1. Брой и численост на домакинствата
Средният размер на едно домакинство в област Добрич намалява от 2.8 лица през 2001 г. на 2.3 лица през 2021 година. За периода 2011 – 2021 г. средният брой членове в едно домакинство намалява в 25 области, а в областите Велико Търново, Ловеч и Перник остава без промяна. Между последните две преброявания броят на домакинствата в областта намалява с 8 349 (11.3%), а лицата в тях намаляват с 38 973 души или с 20.8%. По-слабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните. През 2021 г. близо две трети (65.2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни, а в област Добрич те са 65.5%.
Броят на едночленните домакинства от 19 654 през 2011 г. нараства на 22 140 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период със 7.3 процентни пункта (от 26.7% на 34.0%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 1 147 броя и към 7.09.2021 г. са 20 568. Относителният им дял нараства с 2.0 процентни пункта. През периода 2011 – 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 3 859 и към 07.09.2021 г. броят им възлиза на 11 406. Те съставляват 17.5% от всички домакинства в областта. Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 16 923 на 11 095 домакинства, а относителният им дял намалява с 6.0 процентни пункта. Наблюдават се изменения и в броя и числеността на домакинствата по общини. Те се дължат на специфичните особености на отделните общини, свързани предимно с интензитета на демографските процеси – раждаемост и смъртност, размера и направлението на миграционните потоци – вътрешни и външни, а също така и различното им икономическо развитие.
През периода 2011 – 2021 г. броят на домакинствата намалява във всички общини на област Добрич, като най -чувствително е намалението в общините Крушари – с 22.5% и Генерал Тошево – с 21.3%, а в община Добрич намалението е със 7.6%.
Най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в общините Шабла – 37.6%, Крушари – 35.9% и Генерал Тошево – 35.6%. При последното преброяване общините в област Добрич с най-голям относителен дял на домакинствата с четири и повече членове са Тервел (22.5%), Каварна (21.2%) и Крушари (20.6%).
1.2. Домакинства с деца под 16-годишна възраст
Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 51 945 (79.7%) от домакинствата в областта са без деца под 16 години.
За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства е намалял с 3 456 или с 6.2%.
Домакинствата с деца под 16 години са 13 264 броя и намаляват с 4 892 (26.9%) спрямо 2011 година. В 61.8% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.
Специфичните особености на отделните общини определят и различията между тях по показателя „брой на децата под 16 години в домакинството“. Над 80% от домакинствата в общините Балчик, Генерал Тошево, Крушари и Шабла са без деца под 16 години. Най-малък е делът на тези домакинства в общиниите Каварна – 77.5%, Тервел – 77.9%, и Добрич – 79.0%.
1.3. Основни характеристики на главата на домакинството
Към 7.09.2021 г. в 49.1% от домакинствата в областта глава на домакинството е на възраст до 60 години. На общинско ниво се открояват Добрич и Балчик, в които домакинствата с глави на възраст до 60 години са съответно 53.2% и 48.5% от домакинствата в общината. Средната възраст на главата на домакинството през 2011 г. е 58.4.
Към 7 септември 2021 г. 46.3% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (41.5% – заети, и 4.8% – безработни). Икономически неактивни са главите на 53.7% от домакинствата в областта.
В общиниите на област Добрич има някои различия в икономическия статус на главата на домакинството. Най-висок е делът на домакинствата, в които главата на домакинството е работещо лице в общините Добрич, Балчик и Каварна – съответно 48.9, 38.8 и 38.0%. Във всички общини в над половината от домакинствата главата на домакинството е икономически неактивно лице. Най-голям е техния дял в общините Генерал Тошево – 63.9% и Добрич-селска – 63.2%.
Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 49 885 домакинства (81.6%) главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 6 994 домакинства (11.4%) – към турската етническа група, а в 2 910 домакинства (4.8%) – към ромския етнос. При 458 (0.7%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.
Домакинствата, в които главата на домакинството е от българския етнос, се състоят предимно от едно или две лица. Близо половината (46.3%) от домакинствата с глава на домакинството от ромския етнос са многочленни – с четири и повече лица.
С най-голям относителен дял на домакинствата, в които главата на домакинството се самоопределя от българския етнос са общините Шабла (95.5%) и Добрич (90.8%), а с най-малък – Крушари (39.9%). В тази община с най-голям относителен дял – 48.9%, са домакинствата с глава на домакинството от турската етническа група.

  1. Колективни домакинства
    Към 7.09.2021 г. в област Добрич са преброени 21 колективни домакинства, в които живеят 466 лица, или 0.3% от населението на областта. Средният им размер е 22.2 лица. В градовете се намират 47.6% от всички колективни домакинства. В тях живеят 50.0% от лицата.
    ДТ
Print Friendly, PDF & Email