27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

След над 10 дни в Добрич водата от чешмите пак става за пиене и готвене

Резултатите от изследваните общо 17 проби вода, пробонабрани в периода 9 -12 септември от пунктове при крана на потребителя в град. Добрич от трите зони, водоснабдяващи града – .зона Добрич, зона Добрич-запад и зона Стефаново, показват, че пробите отговарят на здравните изисквания по микробиологични и физико-химични показатели.
Към 14 септември от „ВиК Добрич“ АД за населението в. Добрич се подава вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. За подаване на вода, с качества, неотговарящи на нормативните изисквания, към водоснабдителното дружество ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по Закона за водите, казват още от Регионалната здравна инспекция.
Водата в Добрич беше негодна за пиене и готвене и т.н. от 3 септември, когато в рзултат на силния валеж паднаха 69 л на кв.м.. Тя беше мътна, а специалистите я изследваха и по микробиологични показатели.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email