18.06.2024

Семейният биезнес в област Добрич нараства

През 2022 г. 2642 са активните предприятия в област Добрич, които декларират, че бизнеса им е семеен, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 367, или с 16.1%, а в сравнение с
2015 г. намаляват със 123, или с 4.5%.
През 2022 г. на територията на област Добрич функционират 2.5% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на тринадесето място. Първи са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия) и Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) относителен дял на активните фамилни предприятия.
През 2022 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Добрич е 8055, или 2.1% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава със 160, или с 2.0%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 551, или с 6.3%.
Област Добрич е шестнадесета сред областите с най-голям относителен дял на заетите в активните фамилни предприятия. Първа е област София (столица) с 86 118 заети, или 22.4%, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.7%.
Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.
От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.
Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията. ДТ

Print Friendly, PDF & Email