22.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ръст на гражданските и намаление на търговските дела отчита Окръжният съд в Добрич

Увеличено е общото постъпление на дела в Окръжния съд–Добрич, показват данните от годишния доклад за дейността на съда през 2020 г. Общо постъпилите дела са 1691, които заедно с останалите несвършени в началото на отчетния период 289 дела, формират общия брой на делата за разглеждане през годината – 1980. За сравнение в предходните две години новообразуваните дела са били съответно 1617 и 1386, а делата за разглеждане 1823 и 1560. Отчетеният ръст в общото постъпление на дела се дължи на по-големия брой новообразувани граждански производства. Едновременно с това се наблюдава намаление на търговските дела и запазване нивата на постъпление при наказателните. Свършените през годината дела са 1471, като 81% от тях са приключени в тримесечен срок.
Данните бяха оповестени от председателя на съда Галатея Ханджиева на годишно отчетно събрание на съдиите от Добричкия съдебен район. Заради въведените противоепидемични мерки, в събранието дистанционно участваха представители на районните съдилища в региона.
През отчетната 2020 г. в Окръжния съд са постъпили 1083 граждански дела, сочат още данните от доклада. Наблюдава се сериозен ръст на образуваните въззивни граждански производства, които са 948, при 786 и 635 за двете предходни години. Най-много са образуваните въззивни граждански дела срещу решения на районните съдилища по искове по Кодекса на труда – 212. В отчетния период е регистрирано намаление на делата, образувани по жалби против действия на съдебен изпълнител, които са 63 спрямо 107 и 109 за двете предходни години. При първоинстанционните граждански дела се наблюдава увеличение на производствата, свързани със спорове по Семейния кодекс – установяване и оспорване на произход, осиновяване, прекратяване на осиновяване и др. Те са 50% от общо постъпилите 135 първоинстанционни граждански дела.
Образуваните по искове за поставяне под запрещение дела са 46. Сравнението с предходните години показва двукратно увеличение в постъплението на тези дела. Три са образуваните дела по искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, при 7 за предходната година. Четири са постъпилите дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Установената в предходните четири години тенденция за увеличаване на постъплението по търговски дела е прекъсната в отчетната 2020г., сочат още данните. Образуваните общо 215 търговски производства са с 18.5% по–малко спрямо 2019 г. Наблюдава се спад на първоинстанционните дела по всички видове търговски спорове. Особено впечатление прави двукратното намаляване на новопостъпилите молби за откриване на производство за несъстоятелност, които са 16, при 34 за предходната година. „Може да се предположи, че този резултат е свързан с породените от пандемията извънредни условия за осъществяване на търговска и икономическа дейност, което на свой ред дава основание да се предположи увеличаване на споровете между търговци и за несъстоятелност в перспектива“ – коментира съдия Ханджиева.
През м.г. в съда са постъпили 393 наказателни дела. Те са по-малко от постъпилите през предходните две години, но разликите са незначителни и може да се направи извод, че постъплението на наказателни дела се запазва в относително еднакъв обем. Образуваните първоинстанционни наказателни дела от общ характер са 48. С най-голям дял сред тях са делата за притежание и разпространение на наркотици – 18, следвани от 12 производства за използване на платежен инструмент без съгласието на титуляра и 5 дела за причинена по непредпазливост смърт при пътнотранспортно произшествие. Четири са постъпилите дела за престъпления против собствеността. Образувани са 3 дела за престъпления против личността – две от тях за убийство и едно за блудство.
Изнесените данни за работата на петте районни съдилища в Добричкия регион – в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел, показват спад в общото постъпление на дела. Образуваните през отчетната година общо 8385дела са с 18% и с 26% по-малко в сравнение с двете предходни години. Общият брой на свършилите дела в районните съдилища през 2020 г. е 8410, като 82% са приключили в тримесечен срок.
Ханджиева отбеляза новите тенденции в осъществяване на правораздавателната дейност – разширяване на призоваването по електронен път, задълбочаване на отдалечения достъп до дела, извършване на процесуални действия чрез видеоконференция. „Става дума за фактически наложени от извънредната ситуация и правно регламентирани способи за съвременно осъществяване на правораздаването, чието прилагане е в съответствие с изискванията за модерно правосъдие” – посочва тя. ДТ

Print Friendly, PDF & Email