26.02.2024

Редовно заседание 5/19.02.2024 г. на Общински съвет град Добрич

 1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2024 г.
  Вносител: Мирослав Игнатов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 2. Приемане на бюджета за 2024 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 година на Община град Добрич.
  Вносител: Йордан Йорданов
  Кмет на Община Добрич
 3. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Топъл обяд в Община град Добрич“, по Програма за храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021-2027.
  Вносител: Йордан Йорданов
  Кмет на Община Добрич
 4. Определяне структура и състав на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
  Вносител: Йордан Йорданов
  Кмет на Община Добрич
 5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич 2024.
  Вносител: Йордан Йорданов
  Кмет на Община Добрич
 6. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2023 г. и План за действие – 2024 г. за изпълнение на Общинската стратегия за превенция на наркоманиите на ОбСНВ град Добрич.
  Вносител: Владимир Трендафилов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 7. Приемане на Доклад на Община град Добрич за 2023 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. във връзка с изпълнение на Областна стратегия на област Добрич за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.
  Вносител: Владимир Трендафилов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 8. Предоставяне на временен безлихвен заем за извършване на допустими възстановими разходи по проект „Интеркултурна образователна програма „Приказен свят“, финансиран от ЦОИДУЕМ, приоритет 2 „Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие“ по Конкурсна процедура 33.22 – 2023.
  Вносител: Владимир Трендафилов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич в Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектираните общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро и демократично управление чрез подбор на проектни предложения.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 10. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Диагностично-консултативен център II – Добрич“ ЕООД.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 11. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на “Индустриален парк Добрич” ЕООД.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 12. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Столове” ЕООД.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 13. Откриване на процедура за възлагане превозите по автобусни линии за обществен превоз на пътници от областната транспортна схема от квотата на Община град Добрич.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 14. Даване на съгласие за назначаване на временен управител и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 15. Предоставяне на временен безлихвен заем за извършване на допустими възстановими разходи по проект „Рехабилитация и модернизация на част от системата за улично осветление на Община град Добрич“, съгласно Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0027, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 16. Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич в Процедура за подбор на проектни предложения „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление”, покана 2 по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 17. Предложение за промяна представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.
  Вносител: Павел Павлов
  Зам.- кмет на Община Добрич
 18. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.116, местност „Алмалии“ в землището град Добрич (за „Жилищно строителство“).
  Вносител: Йордан Йорданов
  Кмет на Община Добрич
 19. Предложение за продажба на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост в кв. Рилци, по реда на Закона за общинската собственост.
  Вносител: Станка Николова
  Зам.- кмет на Община Добрич
 20. Предложение за прекратяване на съсобственост в УПИ 72624.901.30, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.
  Вносител: Станка Николова
  Зам.- кмет на Община Добрич
 21. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.618.211 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Горски извор“.
  Вносител: Станка Николова
  Зам.- кмет на Община Добрич
 22. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост: Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Цар Петър“ до ОУ „Христо Ботев“, град Добрич.
  Вносител: Станка Николова
  Зам.- кмет на Община Добрич
 23. Определяне на представители на Общински съвет за включване в състава на комисия за предприемане на действия по актуализация на местните данъци по ЗМДТ, включително и такса за битови отпадъци.
  Вносител: Станка Николова
  Зам.- кмет на Община Добрич
 24. Изграждане на зарядни станции за електро автомобили върху общински имоти.
  Вносител: Станка Николова
  Зам.- кмет на Община Добрич
 25. ДРУГИ

КРАСИМИР НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Print Friendly, PDF & Email