18.07.2024

Проектът за бюджет на община град Добрич е с фокус образование, инфраструктура, социални дейности, здравеопазване и култура

Размерът му е 142 777 480 лв
Основни показатели в проекта на бюджет за 2024 г. са минимална работна заплата от 01.01.2024 г. – 933 лв, предвидени са средства за пълно освобождаване от заплащане на такси в детските градини и детските ясли, увеличение на всички единни разходни Проектобюджетът за 2024 г.е един от стратегическите документи на община град Добрич и ще се изпълнява в унисон с визията за управление и развитие. Той е инструмент за реализиране на общинските политики, запазване на финансовата стабилност и бюджетна дисциплина, беше посочено на публичното му обсъждане, което се състоя вчера.
Предлаганият проектобюджет за 2024 г. Добрич включва проект на приходи и разходи за делегирани от държавата дейности – определени на база приетите единни разходни стандарти, разчетените взаимоотношения с централния бюджет и преходните остатъци от 2023, проект на собствените приходи и разходи за дейностите местна отговорност и дофинансиране с местни приходи.
Запазен е обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.
Проектобюджет‘2024 е балансиран с фокус образование, инфраструктура, социални дейности, здравеопазване и култура. Политиките при разработването му целят устойчивост и стабилност на общинските финанси; конкретни резултати, които са в полза на местната общност и местните икономически субекти; постигане на стабилна и предвидима инвестиционна среда; повишаване на събираемостта на приходите.
Проектът заа бюджет а община град Добрич за 2024 г. е 142 777 480 лв. От тях приходи за държавни дейности 87 534 063 лв. (63%), разходи за държавни дейности 87 534 063 лв. Предвидените местни приходи са 55 243 417 лв. (37%). От тях разходите за местни дейности са 54 242 704 лв., а разходите за дофинансиране са 1 000 713 лв.
При местните данъчни приходи заложеното увеличение е от 10 170 100 лв за 2023 г. на 10 780 050 лв – 6 % ръст. При местните неданъчни приходи заложеното увеличение е от 16 248 400 лв за 2023 г. на 20 651 360- 27 % ръст. Най – много средства са предвидени за образованието – 60,979,068 лв.,за функция „Жилищностроителство,БКС и опазване на
околната среда – 39,556,841 лв, за дейности по соц.иално осигуряване., подпомагане и грижи – 14,642,509 лв, за Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 8,840,878 лв. и др.
Всички направени вчера предложения ще бъдат включени в протокол към проекта за бюджета за 2024 г.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email