25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Приета е бизнеспрограмата на болницата в Добрич за периода 2022-2024 г.

На извънредно общо събрание я подкрепиха всички присъстващи акционери
На извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Добрич” АД /„МБАЛ – Добрич“ АД/, проведено вчера, акционерите утвърдиха с гласуване бизнеспрограмата на „МБАЛ – Добрич“ АД за периода 2022 г. – 2024 г. На предишното общо събрание програмата не е била приета, тъй като представителят на държавата не я е подкрепил. Акционерите са държавата в лицето на Министерството на здравеопазването – 68,09 %, община Балчик – 3,07 %, община Ген. Тошево – 3,32 %, община Добричка – 4,25 %, община Каварна – 2,46%, община Крушари – 1,02%, община Тервел – 2,97 %, община град Добрич – 13,88%, община Шабла – 0,94%. „Бизнеспрограмата на болницата беше приета с пълно мнозинство. В нея няма промени. Отсъстваше само представител на община Крушари”, заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов, който участва в работата на събранието.
За 2021 г. болницата няма просрочени задължения, а печалбата е 16854 лв., се посочва в бизнеспрограмата. От разходите на болницата за 2021 г. 50-60 % са за работни заплати и осигурителни плащания, 10-12 % – за външни услуги, 22-28 % – за лекарства и консумативи, еленергия, газ, горива и други материали – 6 %, за болнично изхранване 1 %.
Към 2021 г. многопрофилните болници на територията на област Добрич са 3 с 476 легла. Осигуреността на населението с болнични легла общо за страната в края на 2021 г. е 796,8 на 100 000 от населението, докато за област Добрич този показател е 451,8 на 100 000 души. Другите многопрофилни болници са в Балчик и Каварна. „Те не представляват конкуренция за болницата в Добрич, тъй като в нея са разкрити единствените за област Добрич отделение по неонатология /за новородени и недоносени деца/, отделение поа обща клинична патология, отделения по трансфузионна хематология, по съдебна медицина, по неврохирургия, по медицинска онкология и др. Основна конкуренция на болницата в Добрич са лечебните заведения в град Варна.
Основният поток от пациенти се формира от общините град Добрич, Добричка, Тервел, Шабла, Ген. Тошево и Крушари, което е около 89 процента от пациентопотока.
Най-висок относителен дял в общата структура на заболеваемостта през 2021 г. в болницата в Добрич имат болестите на органите на кръвообръщението – 15,36 %, заболявания, свързани с бременност и раждане – 13,25 %, травми, отравяния и други последици от въздействието на външни причини – 11,83 %, Ковид инфекция – 11 %, на храносмилателната система – 6, 91 %, новообразования – 6,28% и др. При смъртността най-висок относителен дял имат Ковид инфекцията – 48,63%, болестите на органите на кръвообръщението – 20,33 %, на храносмилателната система – 8,56 %.
През 2022 г. в болницата са зачислени 13 специализанти по различни клинични специалности. Общият брой на специализантите е 41. ДТ

Print Friendly, PDF & Email