23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Престъпленията на пътя и срещу собствеността са най-много в област Добрич

През 2021 г. в област Добрич са приключили делата за 918 извършени престъпления. За 330 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 480 – с условно осъждане, за 3 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 97 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 810 извършени престъпления.
През 2021 г. в област Добрич обвиняеми са били 842 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 297 лица, или 35.3% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 438 лица (52.0%);
• освободени от наказателна отговорност са 96 лица (11.4%);
• оправдани са 3 обвиняеми лица (0.4%);
• на 8 лица делата са прекратени (0.9%).
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2021 г. е 735.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 35, или 4.8% от всички осъдени.
През 2021 г. коефициентът на криминална активност за област Добрич е 500 на
100 000 души от наказателноотговорното население.
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления
С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2021 г. в област Добрич са общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността.
Общоопасните престъпления са 480, или 59.3% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 421, или 57.3% от общия брой на осъдените лица.В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 354, или 73.8% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 322 лица, или 76.5% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2021 г., са 99, а наказаните за тях лица са 75.
Престъпления против собствеността
С осъдителна присъда са приключили делата за 154 извършени престъпления против собствеността (19% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 162 лица, или 22.0% от общия брой на осъдените през 2021 година.
Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 69.5% относителен дял от престъпленията против собствеността и 13.2% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане в област Добрич. С осъдителна присъда са приключили делата за 107 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 123.
По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2021 г. за 11 грабежа са осъдени 10 лица.
За извършени15 измами са осъдени 10 лица, или 6.2% от осъдените за престъпления против собствеността.
Осъдени лица за други видове престъпления
През 2021 г. са осъдени за извършването на:
• престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 53 лица (7.2%), от които 48 лица са осъдени за незаконно преминаване през граница;
• престъпления против личността – 36 лица (4.9%);
• престъпления против стопанството – 25 лица (3.4%);
• документни престъпления – 16 лица (2.2%);
• престъпления против брака, семейството и младежта – 11 лица (1.5% );
• престъпления против реда и общественото спокойствие – 5 лица (0.7%).
Осъдени лица по пол и възраст
Разпределението на осъдените през 2021 г. в област Добрич лица по пол и възраст е следното:
• Броят на осъдените мъже е 682, или 92.8% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 – 39 години – 205 лица (30.1%) и 18 – 24 години – 140 лица (20.5% от общия брой на осъдените мъже).
• Осъдените жени са 53 като най-голям е делът им във възрастовата група 18 – 24 години – 17 лица, или 32.1% от общия брой на осъдените жени.
Осъдени лица по наложени наказания
В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2021 г. те са 588, или 80.0% от общия брой на осъдените лица.
Наказанието пробация е наложено на 80 лица (10.9% от всички осъдени), глоба – на 60 лица (8.2%), а обществено порицание – на 7 лица (0.9%). ДТ

Print Friendly, PDF & Email