01.03.2024

Прекратиха процедурата за руските автомобили в Североизточното държавно предприятие

Управителният съвет на Североизточното държавно предприятие /СИДП/ прие спешно да бъде обявена нова процедура за закупуване на автомобили за всички горски и ловни стопанства, както и за централното управление /ЦУ/ на предприятието. На заседание на УС точката бе гласувана, тъй като предишната процедура за доставка на автомобили по три обособени позиции бе прекратена. Решението за прекратяването е взето от действащия управителен съвет на предприятието, като мотивите са – наличието само на един участник не е дало възможност да се осъществи реална състезателна конкуренция в поръчката, липса на финансови средства, към момента договорът не е бил подписан от участника, определен за изпълнител на поръчката, а също така не е представен документ, че премията по застрахователната полица, представена като гаранция за добро изпълнение на договора не е платена.
В срока, предвиден по Закона за обществените поръчки, решенията за прекратяване на процедурата за всяка една от трите позиции не са обжалвани и те са влезли в законна сила.
Припомняме, че по процедурата, която бе обявена от Управителния съвет в състав – инж. Ради Иванов, адвокат, Веселин Пенчев и Ралица Стойчева-Тихомирова, трябваше да бъдат закупени 92 автомобила – руско производство.Цените за трите позиции бяха следните – крайна цена за 1 брой UAZ, модел 2206 е 45 950 лева без ДДС и без стойностите на лизинга, такси, съпътстващи разходи и застраховки, крайна цена за 1 брой UAZ, модел 2363 е 62 950 лева без ДДС и без стойностите на лизинга, такси, съпътстващи разходи и застраховки; крайна цена за 1 брой ЛАДА, модел 18064 е 37 950 лева без ДДС и без стойностите на лизинга, такси, съпътстващи разходи и застраховки. Установено е, че посоченият годишен лихвен процент от единствения кандидат е приблизително 10%,, като общото крайно оскъпяване надхвърля 1 милион и 30 хиляди лева. Процедурата е проверена от Върховна административна прокуратура, като образуваното производство е прекратено.
Нови служебни автомобили за териториалните поделения на СИДП и за охранителните екипи към ЦУ на предприятието не са закупувани от 2017 година. ДТ

Print Friendly, PDF & Email