22.02.2024

През май започва ремонтът на читалище „Йордан Йовков”

На 19 май ще се подпише протокол за откриване на строителна площадка за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за реализацията на одобрен инвестиционен проект: „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на народно Читалище „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 година“, финансиран по „Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност“ на Националния доверителен екофонд.
Предвидените в проекта дейности включват изпълнение на енергоспестяващи мерки и съответните им съпътстващи дейности: топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покриви; топлинно изолиране на подове; подмяна на външна дограма; повишаване ефективността на топлоснабдяването. Мярката включва демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация и изграждане на нова.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email