01.10.2023

ПРЕДПРИЕТИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2022 Г. В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През изминалата година Главният архитект на Община Тервел е издал 50 бр. разрешения за строеж. От тях 18 бр. са за обекти на общинската инфраструктура – 10 бр. за пътища и улици, 2 бр. за водопроводи, 3 бр. за покриви на сгради, едно разрешение за общинска пералня , едно за общинска аптека и едно за фотоволтаично оборудване на покрива на сградата на общинската администрация в гр.Тервел .
Десет разрешения за строеж са издадени за фотоволтаично оборудване на граждани и фирми. Четири разрешения за строеж са за жилища, три за търговски обекти. Две разрешения за строеж са за животновъдни ферми, а други четири – за складове.Има разрешение за цех за метални изделия, за автомобилна везна, за автомивка, за тръбен кладенец, за трафопост, за огради и за допълващо застрояване.
Издадени са 19 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация от гл.архитект.Седем от тях са за различни общински обекти. От ДНСК София е издадено и разрешение за ползване на друг общински обект – ритуална зала в с.Зърнево. Въведени в експлоатация през миналата година са два търговски обекта, четири жилищни сгради, два склада, две селскостопански постройки, две автомивки, два овчарника и едно разширение на мандрата в с.Жегларци.
Техническата служба в общината е издала 1289 скици, от които 678 от кадастрални карти и 611 от регулационни планове на села.
През 2022 г. са одобрени изменения на 11 подробни устройствени планове на имоти в населени места на общината – в гр.Тервел и селата Сърнец, Кладенци, Каблешково, Войниково, Попгруево, Градница и Честименско.Преобладаващата част на измененията са за стопански дейности.Има и такива за жилищно строителство.

Print Friendly, PDF & Email