30.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

По проект „Грижа в дома” общината може да получи безвъзмездно 1,6 млн. лв

За периода от месец януари 2020 г. до месец юли 2022 г. община град Добрич кандидатства и успешно реализира проектите „Подкрепа в дома“ Компонент 2 и 4 и „Патронажна грижа + в Община град Добрич“. Чрез тях предостави почасови интегрирани здравно-социални услуги на 780 лица. До края на 2022 г. Община град Добрич продължава предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа
+Компонент 2“. На 07 октомври 2022 г. е открита нова процедура за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. за проект „Грижа в дома”.
Целта на процедурата е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Чрез процедурата ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
Допустимите дейности по процедурата са насочени изцяло към възрастни лица в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания и са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт (абонаментни карти за градски транспорт) на персонала, предоставящ услугите по грижа в дома, от/до домовете на лицата.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на общините–конкретни бенефициенти/партньори в качеството им на публични органи, отговорни за провеждане на социалната политика на местно ниво и осигуряване на основни услуги за населението на съответната територия.Съгласно указанията за кандидатстване за община град Добрич, като конкретен бенефициент, са определени за обхващане 321 лица, нуждаещи от подкрепа. Интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите.Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги е в размер на 1 618 161 лв. Не се изисква съфинансиране от бенефициента. Необходимо условие е решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Докладна записка с това искане и аргументите за него внася за гласуване на предстоящото заседание на Общинския съвет кметът на Добрич Йордан Йорданов.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email