06.12.2023

По дял на земеделските територии област Добрич е на второ място в страната

Към 31 декември 2022 г. територията на област Добрич, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 4 714.39 кв. километра. Тя нарежда областта на 7-мо място с 4.2% от територията на страната, съобщават данни от отдел „Статистичеси изкледвания-Добрич” за баланса на територията на област Добрич към 31.12.2022 година. В състава на областта най-голяма по територия е община Добричка-селска с 1 294.05 кв. км, или 27.45%, а най-малка – община Добрич със 108.94кв. км, или 2.31%.
Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии – 3 728.37 кв. км, или 79.08% от теритирията на областта. По дял на земеделските територии област Добрич е на второ място в страната. В областта най-голяма земеделска територия заема община Добричка-селска с 987.37 кв. км, следвана от община Генерал Тошево с 838.42 кв. км, а най-малка е община Добрич с 72.08 кв. км.
Горските територии са 572.57 кв. км, или 12.15% от общата площ на областта. С най-обширни горски площи като относителен дял e общините Тервел (22.10%), а с най-малка – община Шабла (3.72%). Област Добрич е на 27-о място по дял на горските територии между областите в страната.
Урбанизираните територии в област Добрич обхващат 261.00 кв. км, или 5.54%. Областта заема седмо място в страната по дял на урбанизираните териториии от общата й площ, В състава на областта първа по дял на урбанизираните територии е община Добрич с 19.53%, следвана от община Балчик с 7.72%, а най-малка по дял е община Крушари – 3.55%.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email