15.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Поясите са превзели полските пътища – алармират земеделци

Допускам, че има попуски в контрола”, казва директорът на Държавното горско стопанство-Добрич, Цанко Николов
Безобразното състояние на полските пътища поставиха земеделски производители – арендатори и кооперации, на среща с кмета община Добричка Соня Георгиева и специалисти. „Има разрастване на поясите, при извършването на сеч отпадните клони се оставят на пътя, който е общинска собственост, техниката не може да минава” – обясни проблемът Радостина Жекова от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Полските пътища в момента реално не съществуват – добави тя. Председателят на кооперация в село Победа Георги Маринов добави, че така се забавят обработки, а земеделската техника понякога минава направо през нивите.
„Поддържаме над 1000 км полезащитни пояси. Специално за дърводобива дейностите се извършват от наети фирми, които трябва да спазват изискванията. Допускам, че има попуски в контрола” – каза директорът на Държавното горско стопанство-Добрич, Цанко Николов.
Да се създаде работна група от представители на горските, земеделските производители и община Добричка – кметовете на населените места, която да има информация за сеч и в която да се събират сигнали на прораснали пояси – се реши на срещата. „Полските пътища в общината са 21 666 дка, а заявени за ползване са около1800 дка. Приходите за почистването им идват от това” – обяви кметът Георгиева. Земеделците заявиха, че са съгласни да участват с финансови средства.
„Според измененията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от февруари т.г. се предвижда, че в срок до 25 юли държавните предприятия, които отговарят по Закона за горите – държавните ловни и горски стопанства, трябва да представят от областните дирекции „Земеделие” и на Общинските съвети списък със землища на поземлените имоти в горски територии, където ще се извършват дейности за законите за горите и лова” – съобщи директорът на областната служба „Земеделие”-Добрич, Десислава Атанасова.
Другият проблем, който поставиха производителите, е за безводието, което затруднява земеделските дейности.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email