09.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Повече деца се отглеждат в детските ясли в областта

Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях. – съобщават от Регионалното статистическо бюро. В страната има 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 856 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 2 или с 0.3%.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2021 г. общо за област Добрич е 17.7 на 100 деца до 3-годишна възраст, като в сравнение с 2020 г. нараства с 0.6 процентни пункта. За страната стойността му е 18.2% и се увеличава с 0.5 процентни пункта, спрямо 2020 година. В териториален аспект данните показват, че в почти всички области показателят се повишава, а само в 3 области (Видин, Монтана и Смолян) намалява. Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (29.5%), Плевен (25.1%) и Благоевград (23.9%), а най-ниска – в Пазарджик (9.5%) и Сливен (10.4%).
През 2021 г. в област Добрич, в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 558 деца, или с 59 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 592 деца, от които момчета са 314, а момичета – 278.
Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2021 г. се запазва без изменения. Относителният дял на децата на 2-годишна възраст е 89.2%, а децата на 1 година 10.8%.
В края на 2021 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.5%, а за област Добрич е 15.8%. Най-висок е показателят за областите Габрово (23.1%), Плевен (20.7%) и Шумен (20.0%).
Към 31.12.2021 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 190 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 56 от тях са медицински сестри.ДТ

Print Friendly, PDF & Email