19.06.2024

Питат Атанасова и Рангелова ще си дадат ли отвода, ако като съдии гледат Конституцията

Публичното изслушване на тримата кандидати за двете вакантни места в Конституционния съд от парламентарната квота предстои да се проведе на 18 януари. Освен депутатите, въпроси към Борислав Белазелков, Десислава Атанасова и Цвета Рангелова ще могат да задават и представители на неправителствени организации и журналисти.

В тази връзка от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) отправят своите въпроси на основание Раздел II., т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати и във връзка с чл. 91б от Конституция на Република България.

Въпроси:

1. Познаване на Конституцията на Република България

 • Кои са основните разпоредби в Конституцията на РБ и каква е тяхната значимост?
 • Как ще интерпретирате принципа за върховенството на правото в контекста на Конституцията?
 • Дайте примери за ключови решения на Конституционния съд (КС) през годините и обясните тяхното въздействие/влияние.

2. Разбиране на конституционните принципи:

 • Какво е Вашето разбиране за разделението на властите и как се прилага то в конституционно-правната рамка на България?
 • Споделете мнението си за концепцията „власт възпира власт“ и нейното значение за предотвратяване на злоупотреба с власт чрез дейността на КС?

3. Съдебна независимост:

 • Как възприемате концепцията за съдебната/съдийската независимост и защо тя е особено важна за пълноценното функциониране на КС?
 • Как бихте реагирали в ситуации, при които Ви се оказва натиск, ако бъдете избран/а за конституционен съдия?

4. Етични аспекти:

 • Как ще осигурите безпристрастност и справедливост в процеса на вземане на решенията?
 • Бихте ли посочили примери от професионалната си кариера, чрез които да демонстрирате съобразяване и прилагане на етичните норми на поведение за съответната правна професия?
 • В случай, че бъдете избрана за съдия в КС, ще си направите ли самоотвод по делата свързани с оспорване на промените в Конституцията на РБ, обн. в ДВ брой 106/22.12.2023 г., ако направените до момента оспорвания бъдат допуснати за разглеждане? Въпросът се отнася само до г-жа Десислава Вълчева Атанасова и г-жа Цвета Валентинова Рангелова.

5. Тълкувателна и контролна дейност:

 • Какви подходи бихте приложили при тълкуване на конституционните разпоредби и каква е, според Вас, ролята на историческия контекст при тълкуване на Конституцията?
 • Каква е ролята на Конституционния съд, според Вас, при осъществяване на нормен контрол и решаване на спорове за компетентността по отношение на НС, МС, президента и органи на местното самоуправление?

6. Защита на основни права:

 • В случай, че бъдете избран/а за съдия в КС, как ще балансирате между защитата на индивидуалните права и по-широкия обществен интерес?
 • Какво е мнението Ви за развитието на фундаменталните права в контекста на променящите се обществени норми?
 • Подкрепяте ли възможността всеки човек да може да се обръща пряко към Конституционния съд?

7. Юридически опит и експертиза:

 • Може ли да посочите конкретни казуси или правни въпроси, с които сте се занимавали в рамките на своя професионален път, чрез които да демонстрирате опит в областта на конституционното право?
 • По какъв начин смятате, че Вашият предишен опит ще допринесе за ефективността Ви като съдия в КС?

8. Международно право и сравнителен анализ:

 • Как виждате връзката между националното конституционно право и международното такова и как Конституционният съд следва да се отнася към общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна?
 • Има ли конституционни уредби на други държави или конкретни решения на подобни органи в други държави, които смятате, че могат да бъдат релевантни или от значение в българския контекст?

Print Friendly, PDF & Email