12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Още два договора за безвъзмездна финансова помощ подписа МИГ Добричка


МИГ Добричка подписа на 20 юли два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Те са тристранни – между държавен фонд “Земеделие”, сдружение „МИГ Добричка“ и бенефициентите.
Първият е с «АГРОДЖЕЙ» ООД по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.
Наименование на проекта е „Създаване на трайни насаждения от лавандула и закупуване на селскостопанска техника за обработката им“, на стойност 138 374,82лв.. Проектното предложение цели създаване на машинен парк и намаляване зависимостта на стопанството от външни доставчици на услуги, както и от метеорологичните условия при отглеждането на зеленчуци –при процесите по обработка на почвата следва да се спазват срокове и технология, за да има качествена продукция. При невъзможност да се извърши дадено мероприятие в срок има риск от погиване на продукцията, ниски добиви и други негативни последствия. Предвижда се и осигуряване на модерна техника, която да даде възможност за използването на по-качествени и устойчиви сортове, предвид климатичните промени в последните години, и намаляване на себестойността. Сред другите цели са да се увеличат отглежданите площи с лавандула, увеличаване на продукция – посредством увеличаване добивите от декар, подобряване на условията на труд в стопанствоти др. Предвижда се закупуване на трактори, ремарке, челен товарач, машина за косене и прибиране на лавандула, разсад лавандула сорт „Севтополис“ – 100 000 броя и др.
Вторият договор по проект „Закупуване на земеделска техника”
е с ЗС -Светлан Великов, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ и е на стойност 133 618,87лв.,
Основната цел да повиши конкурентоспособността на стопанството чрез осигуряване на собствени материални активи, да намали зависимостта на стопанството както от външни доставчици на услуги, така и от метеорологичните условия, да подобри пазарната позиция на бенефициента при реализация на лавандулата и зеленчуците, да доведе до спазване на европейските стандарти по отношение на опазването на околната среда чрез намаляване на изхвърлените в атмосферата вредни емисии.
Специфичните цели са модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт, създаване на поминък, който опазва богатствата на територията, екологично управление на ресурсите и иновации за развитие на балансирана икономика, утвърждаване на местния продукт и подобряване на организацията на хранителната верига.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email