26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

От общината в Добрич предлагат таксиметровите услуги да поскъпнат с 5 и 10 стотинки на километър

Таксиметровите услуги заемат значителен дял в транспортното обслужване на населението на град Добрич. От началото на т.г. има издадени 311 броя разрешителни за таксиметров превоз на пътници, от които към 11 октомври 38 броя са прекратени. Тази услуга е в разрешителен режим, а ценообразуването й е в правото на данъчно задълженото лице, извършващо дейността. В нормативната уредба – Закона за автомобилните превози и Наредба № 34/1999г. за таксиметров превоз на пътници, няма утвърдени показатели и/или критерии, по които да се определят минималните и максимални цени за километър пробег за таксиметров превоз на пътници, като законодателят поставя в компетентността на Общинския съвет да определи цени за километър пробег.
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година. Цените се актуализират най-малко веднъж годишно.
С Решение № 27-18/26.10.2021г. на Общинския съвет в град Добрич са определени минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа, както следва: дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 0.95 лв., нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.05 лв.и максимални цени за таксиметров превоз: дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.40 лв., нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.50 лв.
На предстоящото на 25 октомври заседание на Общинския съвет зам.-кметът Росица Йорданова внася предложение минималните цени за таксиметров превоз да бъдат повишени с 0.05 лв., а максималните цени с 0.10 лв. Необходимостта от увеличение цената на услугата е обсъдена с представители на таксиметровите превозвачи и е направена съпоставка на средните цени на разходите за гориво, осигуровки, както и други преки разходи, които участват във формирането на цената на услугата към октомври 2021 г. и октомври 2022 г.
На съветниците ще бъде предложено да гласуват нови минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, както следва: дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.00 лв,. нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.10 лв.Предложението за максимални цени за таксиметров са: дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.50 лв., нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.60 лв. ДТ

Print Friendly, PDF & Email