04.10.2023

От „ВиК”-Добрич, отново искат по-висока цена на водата

На закрито заседание на КЕВР на 30 май, ще стане ясна новата цена на водата за жителите на област Добрич. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе вчера обществено обсъждане за бизнес плана на „ВиК Добрич“ АД за периода 2022-2026 г., в който са включени за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационни услуги.
На закрито заседание, проведено на 26 април регулаторът  е приел проект на решение, срещу който ВиК дружеството възразява. Това стана ясно от изказването на председателя на Съвета на директорите на „ВиК Добрич” Саркис Караджиян. Той обясни, че бизнес планът на дружеството предвижда намаляване на цената на водата в края на регулаторния период, като това ще се случи чрез нови енергоизточници. За тази цел обаче е нужно сега цената да бъде повишена, за да може дружеството да успее да реализира този проект. Караджиян напомни, че вече година и половина няма одобрена цена, което затруднява финансово дружеството. Освен това от 2020 година с над 30% са поскъпнали материалите и суровините, ползвани от ВиК. Това са мотивите, заради които не одобряваме приетата от вас цена, каза Караджиян. 
Бизнес планът на дружеството предвижда цената на водата за 2023 г. с включени такси за отвеждане и пречистване, да бъде 4,47 лева с ДДС, а през 2026 г. да падне на 3,78 лв. От КЕВР предлагат за одобрение цената, която да влезе в сила, да е 3,75 лева.
Срещу новата цена за ВиК услугата в област Добрич се обяви и представителят на омбудсмана. За тях е неприемливо увеличение на цената от над 24%, което е заложено в бизнес плана.
В законоустановения срок от „ВиК Добрич” и останалите страни ще представят своите становища в писмен вид, за да се запознае КЕВР с тях, преди да вземе окончателно решение в края на месеца.  
На 12. април в Добрич се проведе редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК за обособена територия, обслужвана от оператора „ВиК Добрич”. Сред точките в дневния ред бе съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК Добрич“ АД за регулаторния период 2022-2026 г. Събранието бе редовно с кворум от 81,37 % от имащите право на глас. Не присъстваха представители на общините Балчик, Шабла и Тервел. „Бизнес планът на дружеството е изготвен и съобразен с Комисията за енергийно и водно регулиране”, каза тогава на събранието Саркис Карджиян. Той подчерта, че ръководството на оператора работи непрекъснато по подобряване качеството на услугата, която предлага, като не спират да се търсят варианти. Караджиян подчерта също, че за новия регулативен период е заложено намаление на цената на водата, като допълни, че от 4,70 лв./кубик за 2022 г. трябва да стигне 3,77 лв./кубик до 2026 г.Кметовете на общини основно отправиха забележки към ръководството на ВиК оператора, че не са посочени поименно инвестициите за регулативния период и заложената сума е малка. „Въздържал се“ гласуваха представители на общините Добричка, Каварна и Крушари. Бизнес планът бе съгласуван и приет с 66,99 % „за“ от присъстващите и имащи право на глас.

Print Friendly, PDF & Email