02.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Отнеха за плагиатство докторската степен на бившия ректор на ТУ-Варна Росен Василев

Ексшефът на Техническия университет доказано е преписвал в дисертационния си труд за присъждането на научно звание, нужно за длъжността професор
Отнеха окончателно докторската степен на бившият ректор на Техническия университет във Варна Росен Василев, стана ясно вчера.
Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение на Административен съд – Варна, постановено пред февруари, свързано с доказано плагиатство в дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и представени научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“.
Делото е образувано през 2020 г. по жалба на Р.Н.В. срещу заповед на ректора на Технически университет – Варна, с която е отнета придобитата от оспорващия научна степен „доктор на науките“ и е обявена за невалидна диплома издадена от ТУ-Варна.
В мотивите си Административния съд – Варна сочи, че Комисия, назначена със заповед на Министъра на образованието и науката извършва проверка, като обективира констатациите си в доклад от 05.09.2017 г. Заключението на Комисията, дадено в доклада, е еднозначно: При категоричните изводи на тримата арбитри Комисията по академична етика намира, че е налице плагиатство и проф. Р. В. е представил за собствени трудове, които изцяло или частично са написани и създадени от другиго, без позоваване или цитиране в процедура по придобиване на научната степен „доктор на техническите науки“.
В Решението си съдът прави заключение, че „съществуването на положение на упражняване на права, възникнали от придобита научна степен при доказано плагиатство, е нетърпимо от правния ред.“
Съдебният състав счита, че ректорът на ТУ-Варна е издал заповед при спазване на административнопроизводствените правила, при точно приложение на материалния закон и като такава следва да се остави в сила.
Върховния административен съд потвърждава решението на Варненския административен съд и се подчертава, че „крайният извод за законосъобразност на оспорената заповед, издадена от компетентен административен орган, при спазване на административната процедура, точно приложение на материалния закон и спазване на неговата цел е правилен, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено с настоящото.“ Решението на ВАС е окончателно.

Print Friendly, PDF & Email