31.05.2024

Осъдените мъже са 720, а осъдените жени са 57 през 2022 г. в Добричка област

Мъжете са във възрастовите групи 30 – 39 години и 18 – 24 години, а жените са във възрастовата група 25 – 29 години
През 2022 г. в област Добрич са приключили делата за 935 извършени престъпления. За 309 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 525 – с условно осъждане, за 8 – с оправдаване, за 12 – с прекратяване, и за 81 – с освобождаване от наказание, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 834 извършени престъпления.
През 2022 г. в област Добрич обвиняеми са били 880 лица, от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 297 лица, или 33.8% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 480 лица (54.5%); освободени от наказателна отговорност са 82 лица (9.3%); оправдани са 6 обвиняеми лица (0.7%); на 15 лица делата са прекратени (1.7%).
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2022 г. е 777. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 31, или 4.0% от всички осъдени.
През 2022 г. коефициентът на криминална активност за област Добрич е 596 на
100 000 души от наказателноотговорното население.
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления
С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2022 г. в област Добрич са общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността.
Общоопасните престъпления са 479, или 57.4% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 424, или 54.6% от общия брой на осъдените лица.
В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 350, или 73.1% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 322 лица, или 75.9% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2022 г., са 114, а наказаните за тях лица са 89.
Престъпления против собствеността
С осъдителна присъда са приключили делата за 130 извършени престъпления против собствеността (15.6% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 155 лица, или 19.9% от общия брой на осъдените през 2022 година.
Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 80.0% относителен дял от престъпленията против собствеността и 12.5% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане в област Добрич. С осъдителна присъда са приключили делата за 104 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 130.
По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2022 г. за 7 грабежа са осъдени 9 лица. За извършени 8 измами са осъдени 9 лица, или 5.8% от осъдените за престъпления против собствеността.
Осъдени лица за други видове престъпления
През 2022 г. са осъдени за извършването на:
• престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 91 лица (11.7%), от които 83 лица са осъдени за незаконно преминаване през граница;
• престъпления против личността – 26 лица (3.4%);
• престъпления против стопанството – 16 лица (2.1%);
• документни престъпления – 36 лица (4.6%);
• престъпления против брака, семейството и младежта – 15 лица (1.9%);
• престъпления против реда и общественото спокойствие – 14 лица (1.8%).
Осъдени лица по пол и възраст
Разпределението на осъдените през 2022 г. в област Добрич лица по пол и възраст е следното:

  • Броят на осъдените мъже е 720, или 92.7% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 – 39 години – 209 лица (29.0%) и 18 – 24 години – 146 лица (20.3% от общия брой на осъдените мъже).
  • Осъдените жени са 57 като най-голям е делът им във възрастовата група 25 – 29 години – 19 лица, или 33.3% от общия брой на осъдените жени.
    Осъдени лица по наложени наказания
    В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2022 г. те са 631, или 81.2% от общия брой на осъдените лица.Наказанието пробация е наложено на 95 лица (12.2% от всички осъдени), глоба – на 46 лица (5.9%), а обществено порицание – на 5 лица (0.7%). ДТ
Print Friendly, PDF & Email