19.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2020 година

През 2020 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 104 обикновени домакинства и 244 лица, а за страната анкетираните са 4 166 домакинства и 9 357 лица на възраст 16 – 74 навършени години избрани на случаен принцип.
Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 70.4% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан ръст от 0.4 процентни пункта спрямо предходната година. В България 78.9% от домакинствата имат интернет в домовете си.
При регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година в областта е регистрирано намаление от 2.8 процентни пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2020 г. в област Добрич 53.7% от населението на възраст между 16 – 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. Това отрежда 26-та позиция на областта по този показател, докато на първа са жителите на област София (столица).
В област Добрич жените са по активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 56.0 и 51.2%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 84.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 21.3% от лицата с основно или по-ниско образование.
През 2020 г. 3.7% от лицата в област Добрич използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, като за страната те са 26.9%.
През 2020 г. делът на лицата, които през последните три месеца пазаруват онлайн за лични цели в Североизточен район, достига 16.9%, при 15.6% за страната.
Методологични бележки
Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.
Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода юни – юли 2020 г. са анкетирани 4 166 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 357 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, поверителност и защита на личната информация в интернет и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.
Фиксираната кабелна връзка включва DSL, ADSL, VDSL, LAN, кабелен модем CATV, оптичен кабел, сателит, обществен Wi-Fi и други.
Под мобилна връзка се разбира интернет връзка чрез мобилната телефонна мрежа (3G или 4G), чрез използване на SIM карта или флашка за мобилен интернет, мобилен телефон или смартфон като точка за достъп.
„Бисквитките“ (cookies) представляват малки текстови файлове, които даден уебсайт запазва на устройството на потребителя. Целта им е да съхранят информация, свързана с предпочитанията и поведението на потребителя при използване на уебсайта.
Смартфонът представлява мобилен телефон, който разполага с операционна система и чрез който е възможен достъп до интернет.
Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2020 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).

Print Friendly, PDF & Email