15.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – юг“

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област Варна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Кънпет 17″ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.
Концесионерът се избира за срок от 15 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 57 347 лв. без ДДС.
Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,90 на сто.
За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър и за един шезлонг с ДДС при ставка от 20 на сто, без да се увеличават са в размер на: За първа, втора, трета, четвърта и пета година: за 1 брой чадър – до 8 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 8 лева с ДДС; За шеста, седма, осма, девета и десета година: за 1 брой чадър – до 10 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 10 лева с ДДС; За единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета и петнадесета година: за 1 брой чадър – до 15 лева с ДДС и за 1 брой шезлонг – до 15 лева с ДДС.
Инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за срока на концесията са в размер на 41 340 лв. с ДДС

Print Friendly, PDF & Email