19.06.2024

Окръжният съд в Добрич отне в полза на държавата над 500 незаконно придобити леки автомобила

Окръжният съд в Добрич постанови решение, с което отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество – 521 леки автомобила с обща пазарна стойност 1 320 600 лева. Имуществото се отнема от мъж с инициали Е.В. от четири контролирани от него търговски дружества и от жената, с която се намира във фактическо съжителство.
Производството в Окръжния съд е образувано по искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/.
Искът е предявен въз основа на извършена проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Е.В., която е обхванала периода от октомври 2009г. до октомври 2019г. Проверката е започнала, след постъпило уведомление в Комисията от Районната прокуратура в Добрич за привличането на ответника Е.В. като обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление – измама. Съгласно законовите разпоредби, наличието на обвинение за това престъпление е основание за образуване на проверка от страна на Комисията, която обхваща 10-годишен период назад, считано от датата на започването й. Впоследствие с влязла в сила присъда мъжът е бил признат за виновен в извършването на деянието.
Ответниците са оспорили исковете като неоснователни.
След като обсъди съображенията на страните, събраните по делото доказателства и заключенията на изготвените експертизи, съдът намери за установено, че е налице несъотвествие между нетните доходи на ответниците и стойността на притежаваното от тях в края на проверявания период имущество. Установеното несъотвествие е значително по смисъла на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като многократно надхвърля допустимата разлика от 150 000 лева.
По делото не е установено ответниците да са разполагали със законни средства за придобиването на автомобилите, за които са предявени исковите претенции. Следователно тези автомобили съставляват незаконно придобито имущество и подлежат на отнемане в полза на държавата, посочва съдът.
Окръжният съд намира направените от ответника Е. В. възражения във връзка с придобиването и притежаването в края на периода от него и от дружествата му автомобили за неоснователни. Той е посочил, че ответниците – търговски дружества се занимавали с посредническа дейност, автомобилите, чието отнемане се искало, били продадени с пълномощно на румънски граждани и нито един от тях не бил собственост и във владение на съответното дружество. Идентично било положението и със закупените лично от него автомобили, също всичките продадени на румънски граждани с пълномощно. Съдът коментира, че посоченото от ответника предаване на автомобилите на румънски граждани с пълномощно да ги ползват и да си прехвърлят собствеността върху тях, не е доказано фактически, а и не е правно основание за преминаване на собствеността. По делото няма доказателства за извършвана от което и да било от четирите търговски дружества стопанска дейност и реализиране на приходи от такава, отбелязва още съдът.
С решението на Окръжния съд в полза на държавата от Е.В. и контролираните от него търговски дружества се отнемат 519 автомобила, а от жената, с която съжителства – 2 автомобила.
Съдът отхвърли направеното искане от ответника Е.В. да бъде отнета и сума в общ размер на 10 100 лв., представляваща пазарната стойност на други 5 леки автомобила, които са били продадени след края на проверявания период, тъй като паричните средства от отчуждаването им към датата на предявяване на исковата молба не са налични.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email