19.06.2024

Обявиха скока на заплатите във Варна: Кои професии са най-добре платени

Двоен е скокът на средните заплати във Варна за 10 години, сочи статистиката.
Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 148 029, което представлява 6.5% от общия брой на наетите в страната, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.
В сравнение с 2021 г. броят на наетите се увеличава с 2 537 души или с 1.7%. Увеличение се наблюдава в 12 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в
„Хотелиерство и ресторантьорство“ (16.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (9.6%) и „Операции с недвижими имоти“ (8.7%).
Намаление на наетите лица е регистрирано в 7 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (60.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (8.5%) и „Строителство“ (6.7%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 18.6 и 12.5%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) – 768.8 хил. и Пловдив – 223.4 хил., а най-малък в област Видин – 15.9 хиляди.
Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2022 г. е 19 448 лв., при 21 242 лева средно за страната.
В сравнение с 2021 г. средната работна заплата в област Варна нараства с 13.1%, в обществения сектор – с 9.4%, а в частния сектор – с 14.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ – с 48.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 22.2%.
Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 г. са:
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ –
35 337 лева;
 „Финансови и застрахователни дейности“ – 30 210 лева
 „Добивна промишленост“ – 29 667 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Други дейности“ – 12 929 лева;
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 13 913 лева;
 „Строителство“ – 15 073 лева.
По размер на средната работна заплата за 2022 г. област Варна е на второ място спрямо
другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 29 698 лв., а
най-ниско в област Благоевград – 13 833 лева.

Print Friendly, PDF & Email