24.06.2024

Общинските съветници най-после одобриха 3,4 млн. лв, за да започне ремонтът на центъра в Добрич

Общинският съвет в Добрич след редовнои извънредно заседание и вчера след повече от два часа дебати прие решение на заседанието си за усвояване на 3,4 млн. лева от дългосрочния дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, с оглед осигуряване на финансов ресурс за възлагане на строителните дейности по сключено рамково споразумение. Докладната записка, внесена от кмета Йордан Йорданов, беше подкрепена от 23 съветници от общо 38 гласували. 7 бяха „против“, а 8 гласуваха „въздържал се“. Имаше ръкопляскания от част от общинските съветници, а председателят на Общинския съвет Нивелин Радичков каза, че имената на гласувалите „за” съветници ще бъдат записани със златни букви в историята на Добрич.
При представяне на докладната кметът отбеляза, че вече има 4 броя технически проекти, количествено-стойностна сметка и разрешително за строеж. Зам.-кметът Пенчо Керванов уточни, че разрешението за строеж е от понеделник, като тече 14-дневния срок за проверка преди да влезе в сила. Съветникът Милко Пенчев предложи в решението да бъде записано, че може да бъде изпълнено, след като влезе в сила издаденото вчера строително разрешение, което бе прието от вносителя.
На гласуване бяха подложени две предложения, които обаче не получиха нужната подкрепа. Първото бе на Велислав Даскалов, който предложи в докладната да бъде записано, че дейностите ще започнат след 1 октомври. Другото предложение, което Нежля Амди-Ганева направи от името на постоянната комисия „Устройство на територията, бе докладната записка да бъде оттеглена и внесена на сесията през юни, като тогава общинската администрация представи техническия и работния проект, цялостната количествено-стойностна сметка и такава по етапи.
Велислав Даскалов обърна внимание, че има внесени две подписки, касаещи проекта. Едната е от инициативния комитет за запазване на дървета и втората – от собственици на обекти в тази част на центъра. Затова настоява ремонтът да започне едва през октомври.
Нежля Амди-Ганева заяви, че законът не е спазен и обследвания на дървета се правят още преди проектиране и резултатите трябва да са приложени към заданието.
Съветникът Михаел Игнатов предупреди, че ако не бъде приета, докладната може да бъде внесена отново едва след 6 месеца.
По време на обсъждането беше дадена думата на представител на гражданската инициатива за запазване на дърветата в центъра на Добрич.
Нели Николаева заяви, че обжалват становището на РИОСВ-Варна, във връзка с инвестиционното намерение, тай като по думите й в него не се споменава нищо за подмяна на дървесни видове. 
Арх. Светослава Коларова от проектантско бюро „Албена“, което изработва техническия проект, обясни вече има предаден технически проект за етап 1 от проекта. Предвидено е подмяната на 64 броя липи в тази част на центъра, но ще бъде извършено обследване от специалисти с необходимата апаратура и броят може да бъде намален. Тя обърна внимание представителите на инициативния комитет, че стъпват на идейния проект на конкурса.
Преди месец кметът Йордан Йорданов каза, че, ако тези средства се отпуснат, ремонтът може да започне още в средата на юни. ДТ

Print Friendly, PDF & Email