18.06.2024

Общинските съветници в Добрич си гласуваха по-високи възнаграждания

Струват на бюджета 1,3 млн лв на година, каза кметът Йордан Йорданов
Анблок общинските съветници на Добрич гласуваха на заседанието вчера всички точки в проекта за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в който влизат и по-високите им възнаграждания, които си определиха. Все пак се наложиха 2 гласувания, след наблюдателен съветник забеляза, че при първото гласуване е отчетен глас на отсъстващ съветник.
Против гласуваха 14 съветници от „Възраждане” и Местната коалиция , включваща няколко партии. 23-ма съветници от общо 41 гласуваха „За”.
Промените в досегашния правилник са направени на 4 заседания на създадена за целта комисия, заяви при представянето на докладната записка председателят на местния парламент Красимир Николов.
Основният дебат бе около възнагражденията на съветниците. В гласуваните промени е записано, че за изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общински съвет за съответния месец, от които 40% за участие в заседанията на Общински съвет и 15% за участие в комисиите на Общински съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет при не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на Общината.
При отсъствие по неуважителни причини от заседание на Общинския съвет или от съответната постоянна комисия, провеждани по приетия календарен график, се правят удръжки от възнаграждението на общинския съветник със 100 лева за отсъствие от заседание на постоянна комисия, в която е член, когато общинският съветник участва в три постоянни комисии; със 150 лева за отсъствие от заседание на постоянна комисия, в която е член, когато общинският съветник участва в две постоянни комисии; с 300 лева за отсъствие от заседание на Общинския съвет и 150 лева при преждевременно напускане на заседанието на Общинския съвет по неуважителни причини.
Георги Джендов от „Възраждане“ обърна внимание, че предложеното увеличение на заплатите на общинските съветници, ще струва на общинския бюджет допълнително 400 000 лева на годишна база. Според него при 8-часовия работен ден на председателя, увеличението на възнагражденията е вад 80 % Срещу промяната се обявиха и от местната коалиция „ДБГ и партии”.
Председателят на Общински съвет – Добрич Красимир Николов, защити предложеното повишение на възнагражденията.
„Работата на общинския съветник не може да се измерва с дни, часове. Това не е работа на земеделска или тежкотоварна машина. Работата на съветниците се измерва с това какво се случва в дадената общината за периода на мандата. Тя е интелектуален труд и, както работата на поети и художници, не се измерва с времеви отрязък. От нашите решения ще зависи развитието на Добрич”, заяви Николов, като обърна внимание, че възнаграждението на общинските съветници в Добрич не са променяни от 2019 г. Освен това подчерта, че за съветниците не е предложен таванът, който по закон е 70% от възнаграждението на председателя, а е избран осреднен вариант – 55%.
Красимир Николов припомни, че възнагражденията са обвързани със заплатата на председателя, а тя от своя страна е обвързана със заплата на кмета. „Нашият кмет получава най-ниското възнаграждение на областен кмет в България, а може би и най-ниското от всички общини в област Добрич, включително на най-малките”, добави Николов. „Възнагражденията на Общинския съвет досега бяха около 500 000 лв на година, новите възлизат са 1,3 млн. лв”, те са заложени в бюджета”, обяви кметът Йордан Йорданов.
„Откъде ще отрежим тези пари – от култура, здравеопазване, образование. Най-вероятно ще ги от отрежем от капиталовите разходи. Благодаря ви, че си направихте толкова висока оценка, без още да сте свършили работа и за 5 стотинки”, реагира общинския съветник Герман Германов.
Общинският съветник от ГЕРБ Иво Пенчев предложи и всяка група на партии в Общинския съвет да прави анализ за дейността си на 6-месечие. Той предложи още в бюджета на Общинския съвет да се отделят средства на пресконференции на групите в местния палрамент, за да обясняват решенията си пред обществеността.
Има промени в имената на някои от досегашните 13 постояни комисии на Общинския съвет, създадени са 2 нови – „Противодействие на корупцията и етика“ и „Транспорт и безопасност на движението”.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email