19.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Община Нови пазар разкрива 18 нови социални длъжности

 1. Организатор на социалната услуга „Асистентска подкрепа” – 1 бр.
 2. Социален работник на социалната услуга „Асистентска подкрепа” – 1 бр.
 3. Социален асистент за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” -16 бр.
  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“, уточниха от общинска администрация.
  Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
  • лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
  Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжностите „Организатор”, „Социален работник” и „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
  Заявление – декларация (по образец):
  Документ за самоличност (за справка);
  Автобиография;
  Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
  Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
  С одобрените кандидати за заемане на длъжностите „Организатор” и „Социален работник” ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден.
  С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.
  Документи от кандидатите за заемане на длъжностите за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в „Информационния център“, в сградата на Община Нови пазар, ул. „Васил Левски“ №3, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
  Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени в Информационния център на Община Нови пазар и изтеглени от официалната интернет страница на Община Нови пазар на адрес: https://novipazar.acstre.com/ .
  За допълнителна информация тел. 0884 891889 – Мария Димитрова –главен експерт „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Нови пазар.
Print Friendly, PDF & Email